Data ostaniej modyfikacji:
2018-03-13
Ilość wejść na stronę:
988923Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

28.03.2018r. Seminarium IBE MEN

2018-03-13

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają Państwa, jako kluczowych interesariuszy, do udziału w seminarium warsztatowym dotyczącym Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU).

Podczas seminarium będziemy wspólnie dyskutować i wypracowywać listę kluczowych wyzwań i potrzeb oraz wyznaczać priorytety dla działań wiążących się ze skutecznym kształtowaniem, rozwojem i monitorowaniem umiejętności.

Seminarium warsztatowe odbędzie 28 marca 2018 roku w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Wstępnie seminarium zaplanowane jest od godziny 10:00 do 17:00.

Więcej ...

Apel Przewodniczącego KRZaSP

2018-03-06

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy, PT Założyciele,

 

w uzupełnieniu listu, który skierowałem do członków Konferencji z wiadomościami o kolejnym Zgromadzeniu Plenarnym w Warszawie pragnę poinformować, że zaproszenie do poprowadzenia dyskusji, a wcześniej przedstawienia kwestii miejsca niepublicznych uczelni zawodowych w skierowanej do Sejmu Ustawy 2.0 przyjął p. Prof. Jarosław Górniak, b. Przewodniczący Narodowego Kongresu Nauki, dziekan Wydziału Filozofii UJ, czołowa postać w przygotowaniu zapisów Ustawy, uczestnik większości debat i dyskusji, dotyczących szczegółów zapisów oraz sposobu ich interpretacji.

 

Obecność p. Prof. Jarosława Górniaka na naszym Zgromadzeniu pozwoli na swobodną wymianę zdań w naszym gronie i zadanie tylu pytań, jakie tylko nasuną się Rektorom w czasie spotkania. Ta dyskusja nie będzie ograniczona czasem, Profesor Górniak skorzysta z noclegu z nami, więc będzie można rozwiać wszelkie wątpliwości i ustalić strategię dalszych działań dla dobra naszej korporacji.

 

Kwietniowe Zgromadzenie będzie miało więc charakter wyjątkowy w związku z sytuacją czekających nas zmian, do których musimy być merytorycznie odpowiedzialnie przygotowani. Prezydium Konferencji apeluje do wszystkich  członków KRZaSP o niezawodną obecność, gdyż każdy głos wzbogaci dyskusję i będzie drogą skorzystania ze szczególnej sytuacji w formie obecności p. Prof. Jarosława Górniaka i Jego kompetencji w interesującym nas zakresie.

 

Ci z Szanownych Rektorów, którzy nie zgłosili jeszcze  swego uczestnictwa proszeni są o jak najpilniejsze dokonanie tej czynności. Organizatorzy zastrzegli, że jeśli do 10 marca nie wpłynie  liczba zgłoszeń uzasadniająca rezerwację hotelu i obsługi gastronomicznej, zgodnie z podaną wcześniej liczbą członków  KRZaSP, pod naciskiem służb hotelowych  nie będą mogli wywiązać się z poczynionych wcześniej ustaleń organizacyjnych. W żadnym więc wypadku nie wolno nam zaniedbać naszych ustawowych i statutowych obowiązków dla dobra naszego sektora i jego wizerunku w środowisku akademickim.

 

W oczekiwaniu na kwietniowe spotkanie -

prof. Waldemar Tłokiński

Przewodniczący KRZaSP

Gdańsk, 02.03.2018 r.

 

Więcej ...

XXIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 5-6.04.2018 r.

2018-01-30

 

XXIV Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP  odbędzie się  w  Warszawie  w dniach  5 -6 kwietnia  2018  r.   na terenie  Wyższej Szkoły  Edukacja w Sporcie w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej  88.

 

W  programie  XXIV  Zgromadzenia Plenarnego   Konferencji m.in  wystąpienie  nt: Ustawa  2.0 – miejsce i  rola niepublicznych uczelni  zawodowych -  wygłosi prof. dr hab. Jarosław Górniak,  Dziekan Wydziału   Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  b. Przewodniczący  Narodowego  Kongresu Nauki.

  

Gdańsk, dnia 02.02.2018 r.

Magnificencje Rektorzy, Drogie Koleżanki i Koledzy,

PT Założyciele Uczelni Niepublicznych,

 

zbliża się termin wiosennego Zgromadzenie Plenarnego KRZaSP. Informacje o dacie i miejscu Zgromadzenia dołączone zostają do niniejszego pisma. Nie muszę podkreślać, że w obliczu nadchodzących zmian szczególnie ważna jest konsolidacja naszego środowiska i przedyskutowanie spraw, które bezpośrednio dotyczą sytuacji naszych uczelni. Wagę wspólnoty, w duchu odpowiedzialności akademickiej, wyrażają zarówno KRASP jak i nowa Konferencja, zapisana w projekcie ustawy, łącząca państwowe uczelnie zawodowe. Malejąca z roku na rok oferta edukacyjna w sektorze niepublicznym wynika nie tylko z rozmiarów niżu demograficznego, ale także  podwyższających się standardów edukacyjnych jak również świadomości i wymagań samych studentów, wybierających na miejsce swojej edukacji uczelnie niepubliczne. Proces naturalnego kurczenia się sektora niepublicznego, w wyniku którego na rynku edukacyjnym pozostają uczelnie odpowiedzialnie traktujące swoją misję akademicką, mające własną bazę lokalową, solidne zaplecze dydaktyczne, własną kadrę, utrwalone dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z rynkiem pracy, również osiągnięcia naukowo-badawcze (wyniki parametryzacji) dobrze koresponduje z wizją przygotowanego przez Ministerstwo projektu zmian, w której dla tego sektora jest obszar odpowiedzialnych zadań. Stoimy w obliczu wyjątkowych wyzwań, wymagających trzeźwego spojrzenia i niezbędnej korporacyjnej współpracy. Tym sprawom poświęcona zostanie dyskusja w czasie Zgromadzenia, na którym w żadnym wypadku nie może zabraknąć żadnej z uczelni naszej Konferencji.

 

W oczekiwaniu na niezawodne przybycie do Warszawy w dniach 5 i 6 kwietnia łączę serdeczne pozdrowienia –

Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP 

Program KRZASP (1).pdf

KRZaSP_ WSEWS ZGLOSZENIE.pdf

 

Zakwaterowanie w  hotelu   Pod Grotem w  niedalekiej  odległości  od  Uczelni. 

 

 


Więcej ...