Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148894Uchwała nr 2/2009

wersja do druku | 2009-01-16

Uchwała nr 2/2009
Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
z dnia 26.11. 2008 roku


dotycząca stanowiska Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie proponowanego przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego projektu ustawy budżetowej na rok 2009.


§1
Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 1 i art. 2 Statutu Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.11.2008 głosowania, przyjmuje sformułowane w załączniku uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konferencji Rektorów
Zawodowych Szkół Polskich
Prof. dr hab. Waldemar Tłokinski

 

Uwagi do projektu ustawy budżetowej na rok 2009
(stanowisko KRZaSP)
Załącznik do uchwały nr 1/2009.

1. Budżet w części 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE projektu ustawy budżetowej na rok 2009 ukazuje dyskryminacyjny stosunek państwa do obywatela - studenta studiów dziennych uczelni niepublicznych niekatolickich.

„Budżet w obszarze różnych form pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
w uczelniach publicznych i niepublicznych - 1.679.851 tys. zł, w tym kalkulacyjnie dla uczelni niepublicznych 370.521 tys. zł."

 W uczelniach niepublicznych studiuje 33,6% wszystkich studiujących. Stypendia dla tych uczelni to 22% wszystkich środków przeznaczonych na cel stypendialny.
 Nie chodzi o dotowanie uczelni, np. na budynki, budowle, książki, sprzęt. Chodzi o dyskryminacyjne traktowanie studenta, bowiem pomoc materialna idzie bezpośrednio do studiującego, a uczelnia bezpłatnie świadczy usługę podziału środków publicznych, zabezpiecza wypłaty, prowadzi konto i rachunki oraz opłaca procedurę rozdziału tych środków, a także sprawozdaje się z tej działalności.
 W całości obsługi stypendiów uczelnia niepubliczna ponosi koszt ich obsługi.

2. Budżet w części 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE projektu ustawy budżetowej na rok 2009 w odniesieniu do uczelni publicznych zawodowych, narusza konstytucyjną zasadę równości podmiotów.

3. Budżet w części 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE projektu ustawy budżetowej na rok 2009 ukazuje sprawę nierównego statusu podmiotów w zakresie finansowania uczelni niepublicznych   (por. dotowanie działalności dydaktycznej w 5 niepublicznych uczelniach katolickich).

Nakłady na szkolnictwo wyższe zmalały o 0,96% PKB do 0,86% w stosunku do roku 2006, a liczba studentów wzrosła. Wniosek z tych liczb jest jasny. Finansowy rozwój szkolnictwa wyższego wzięły na siebie szkoły niepubliczne.

4. Budżet w części 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE projektu ustawy budżetowej na rok 2009 ukazuje dyskryminacyjny stosunek do funkcji szkół wyższych oraz roli edukacji i wykształcenia.

„Udział wydatków budżetu państwa na szkolnictwo wyższe w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 w podanej kwocie 11,878,1 mln zł w relacji do wartości PKB prognozowanej na przyszły rok w kwocie 1.381,4 mld zł kształtuje się na poziomie 0,86 %, wobec 0,96 % w roku 2006 i 0,91% w roku 2007."

 Polityka wykonawcza państwa, której obszarem realnym jest zawsze budżet państwa, w sferze edukacji wyższej stoi w sprzeczności z publicznie głoszoną przez Rząd państwa polityką gospodarki opartej na wiedzy.
 W budżecie w punkcie Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej nie ma informacji, czy szkoły niepubliczne mogą korzystać ze środków z obszaru szkolnictwa wyższego dla projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W budżecie winno być to jasno określone.

 

Powrót