Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148867XII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Wisła 21-23.03.2012 r.

wersja do druku | 2012-01-10

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

W dniach 22-23 marca br. odbyło się w Wiśle XII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP. Obowiązki gospodarza pełniła Szkoła Wyższa "Edukacja w Sporcie" we Wrocławiu.

Przedmiotem obrad była sytuacja polskiego szkolnictwa niepublicznego wobec zagrożeń demograficznych oraz czekających gruntownych zmian w filozofii kształcenia akademickiego w związku z wejściem w życie  Krajowych Ram Kwalifikacji. Wykład plenarny nt. „Polskie uczelnie niepubliczne - co i jak na przyszłość. Perspektywa ciągłości doświadczeń" wygłosił prezydent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Koźmiński. Wykład ten został przyjęty z dużym zainteresowaniem a prof. Andrzej Koźmiński chętnie wziął udział w dyskusji, dzieląc się z rektorami swoim wyjątkowym doświadczeniem i znawstwem spraw. Przewodniczący Konferencji, prof. Waldemar Tłokiński w imieniu Prezydium zaprosił specjalnych gości, którzy żywo uczestniczyli w obradach odpowiadając na liczne pytania rektorów.

Obrady zaszczycili swoją osobą podsekretarz stanu w MNiSzW, prof. Daria  Lipińska-Nałęcz, prof. Zbigniew Marciniak (były wiceminister w MNiSzW),prof. Małgorzata Sekułowicz, viceprzewodnicząca RGN i SzW. Zgromadzenie podjęło jedną uchwałę w sprawie utrzymania 2% progu ograniczenia rekrutacji w uczelniach publicznych, odniosło się do kwestii kontroli uczelni przez ZUS, zapoznało się z wynikami badań pilotażowych ankiety "Rektor - Założyciel" oraz ustaliło termin wrześniowy na sprawy sprawozdawczo-wyborcze Władz Konferencji na kolejną kadencję.


W czasie obrad zwrócono uwagę na konieczność dostosowania Statutu Konferencji do zaistniałych zmian ustawowych oraz wprowadzenia nowych zapisów, do czego jednak potrzebne jest akceptujące głosowanie 2/3 obecnych przy minimum 50% obecności uprawnionych do głosowania. Kolejne Zgromadzenie Plenarne (20-21 wrzesień br.) w Szklarskiej Porębie będzie miało dodatkowo charakter sprawozdawczo-wyborczy Władz Konferencji na kolejną kadencję. Z tych względów, jak i dla dokonania zmian w Statucie Konferencji proszę o potraktowanie swojej obecności na tym Zgromadzeniu jako obligatoryjnej. Wkrótce zostaną rozesłane pierwsze informacje o Zgromadzeniu wraz z ankietą dotyczącą spraw organizacyjnych. Skład uczestników winien być zamknięty ostatecznie do końca czerwca, by organizatorzy (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy) mogli odpowiedzialnie przygotować dobre warunki pobytu i obrad.


Pragnę przypomnieć, że KRZaSP jest jedynym forum korporacyjnym rektorów uczelni zawodowych (głównie niepublicznych) umocowanym w Ustawie, i jedynym stowarzyszeniem artykułującym w imieniu środowiska swoje postulaty i formułujące stanowiska. Jest to nie do przecenienia wartość umożliwiająca oficjalne i formalne rozmowy z Władzami,  ochronę interesów zrzeszonych w KRZaSP uczelni, i tytuł prawny do reprezentowania środowiska uczelni zawodowych. Obecność naszych reprezentantów w czasie konstruowania Strategii rozwoju szkolnictwa polskiego (jako strategii środowiskowej), udział przewodniczącego w pracach Zespołu ds. zmian w prawie o szkolnictwie wyższym to tylko dwa przykłady roli jaką pełni KRZaSP dla funkcjonowania naszego środowiska.

Przypominam o tym, gdyż uczestnictwo w pracach naszej Konferencji (terminowe i powszechne udzielanie odpowiedzi na przesyłane do poszczególnych uczelni pytania) szczególnie zaś uczestnictwo w Zgromadzeniach Plenarnych i oczywiście opłacanie składek członkowskich (Biuro Konferencji stale monitoruje stan składek i wysyła w razie konieczności stosowne przypomnienia), z których finansowana jest działalność Konferencji i jej Biura jest podstawowym obowiązkiem każdego członka Konferencji (powstała ona przecież nie tylko wobec stworzonych możliwości ustawowych ale przede wszystkim z naszej powszechnej woli, co obrazuje naszą społeczną i środowiskową odpowiedzialność).

Gorąco proszę o realizację podjętych przez siebie i pozostałych Władz kierowanej przez Państwa Uczelni obowiązków członka Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

Z wyrazami szacunku i koleżeńskimi pozdrowieniami - prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący KRZaSP.

Powrót